Sid i uskiftet bo og overtag din ægtefælles formue, hvis vedkommende går bort

Hvis du sidder i uskiftet bo, overtager du din afdøde ægtefælles formue og ejendele og udskyder arven til børnene.

Hvad er uskiftet bo?

Hvis du sidder i uskiftet bo, betyder det, at du som efterladt ægtefælle får råderet over din afdøde ægtefælles formue og ejendele. Det vil sige, at hvis du sidder i uskiftet bo, skal arven fra den afdøde ægtefælle ikke fordeles mellem børnene, før du selv går bort.

Du kan også vælge ikke at sidde i uskiftet bo, men så skal arven som udgangspunkt fordeles. Med andre ord skal boet skiftes. Hvis I på forhånd ikke har oprettet et testamente, kan det altså betyde, at halvdelen af den afdødes formue skal fordeles mellem afdødes børn med det samme.  

Hvad hvis min afdøde ægtefælle har gæld?

Når du som længstlevende ægtefælle vælger at gå i uskiftet bo, går du i uskiftet bo med den samlede fælles formue, Det betyder, at du indtræder i den førstafdøde ægtefælles rettigheder og forpligtigelser, hvilket vil sige du også overtager førstafdødes gældsforpligtelser, som den afdøde ægtefælle muligvis måtte have. I forbindelse med et dødsfald indrykker skifteretten et proklama i statstidende, hvorefter alle kreditorer, der har et pengekrav mod den afdøde ægtefælle, skal meddele dette inden for otte uger.

Efter du har gjort dig overblikket over eventuelle indmeldinger og krav efter de otte uger, kan du bagefter bestemme, om du fortsat ønsker at sidde i uskiftet bo.

Proklamaretten gælder dog ikke skattekrav, der ikke var opgjort ved udstedelse af proklamaet.

Du vil med uskiftet bo overtage fællesformuen – inklusiv den afdøde ægtefælles skattemæssige stilling i forhold til formue og gæld.

I den sammenhæng betyder det, at du overtager den afdødes skattegæld og krav på overskydende skat.

Det kan derfor være en god ide at undersøge skatteforhold, før du beder om at sidde i uskiftet bo.

Opret forhåndssamtykke til uskiftet bo online

kr 395
 • Opret selv
 • Video guides

Vi gør det hele for dig

kr 500
 • Helhedsbaseret rådgivning af specialiseret jurist
 • Jurist udarbejder dokument
 • Rådgivningsforsikring
 • 12 måneders gratis rettelser
Skal vi hjælpe dig med at forhåndssamtykke til uskiftet bo?

Hvad skal du vide om uskiftet bo?

 • Uskiftet bo er kun aktuelt for de ægtefæller, der har formuefællesskab.
 • Det er vigtigt at understrege, at uskiftet bo ikke betyder, at børnene bliver arveløse. De står stadig til at modtage arven, men ved uskiftet bo bliver arven udskudt, indtil den ægtefælle, der lever længst, går bort.
 • Det vil som udgangspunkt tage længere tid at skulle skifte boet frem for at sidde i uskiftet bo.
 • Har du modtaget pensioner eller livsforsikringer fra din afdøde ægtefælle, så tæller disse ikke med i det samlede uskiftede bo, og du skal derfor ikke dele disse med eventuelle arvinger, hvis du ønsker boet skiftet. (Der kan dog være undtagelser for dette, hvilket du bedes forhøre dig om hos den pensionskasse eller det livsforsikringsselskab, hvor ordningen er tegnet igennem).

  Dine egne pensioner, livsforsikringer og andre lignende rettigheder indgår heller ikke i det uskiftede bo, og du skal derfor heller ikke dele disse med arvingerne, hvis du ønsker boet skiftet.

 • Du kan gennem et testamente bestemme over din del af det uskiftede bo. Er der for eksempel værdier for 100.000 kroner tilbage i det uskiftede bo, så kan du bestemme over halvdelen af disse værdier.

Ulemper ved uskiftet bo

Der er som ofte ulemper ved enhver ting, og uskiftet bo er ingen undtagelse. Ulemperne omkring gæld og skattemæssige forhold er beskrevet tidligere, men det er flere ulemper at være opmærksom på.

Du kan ikke sidde i uskiftet bo og på samme tid indgå et nyt ægteskab. Hvis du vil indgå i et nyt ægteskab, skal det uskiftede bo skiftes. Og hvad betyder det så at skifte et uskiftet bo? Det betyder i praksis, at man tager den fælles formue, der eksisterer på tidspunktet af skiftet, og fordeler den efter reglerne i arveloven eller testamentet, hvis det skulle være oprettet.

Imens du sidder i uskiftet bo, vil du, hvis du fortsat tjener penge, skulle dele alt det indtjente med børnene, hvis boet skal skiftes, mens du lever. For eksempel hvis du vil gifte dig på ny.

 

Med et uskiftet bo påvirker du ikke arvefordelingen, men du udskyder udbetalingen af arven. Du kan dog med et testamente udelukkende råde over den del af arven, der retmæssigt tilhører dig. Der er dog begrænsninger i dette, da halvdelen af det uskiftede bo tilhører den afdøde ægtefælle, og dine børn har krav på en fjerdedel af arven efter dig i tvangsarv. Det begrænser altså din bestemmelsesret over den samlede formue til 3/8 med et testamente.

Du må ikke misbruge fællesformuen. Det er sjældent, at der er tale om reelt misbrug, men det kunne være ved at give ekstraordinært store gaver til andre eller sælge store aktiver som eksempelvis et hus til en meget billig pris. Da arven er udskudt til et senere tidspunkt, må du altså ikke misbruge rådigheden over den fælles formue.

Fordele ved uskiftet bo

Den altoverskyggende fordel ved at sidde i uskiftet bo er, at den ægtefælle, der lever længst, kan overtage hele formuen og dermed ikke udbetale arv til børnene med det samme. Hvis ægtefællerne står i en situation uden et oprettet testamente, bestemmer arveloven, at en fjerdedel af fællesformuen skal udbetales til børnene.

Disse situationer kan skabe komplikationer eller koste dyrt for den ægtefælle, der lever længst, da vedkommende kan være nødt til at sælge den fælles bolig, da fællesformuen er bundet op på børnene.

Et uskiftet bo vil give den længstlevende ægtefælle et liv uden større økonomiske ændringer.

Det er tæt på omkostningsfrit at overtage et uskiftet bo for den ægtefælle, der lever længst, da der kun skal betales en retsafgift på 500 kroner for overtagelse af det uskiftede bo.

Det er et betydeligt mindre beløb sammenlignet med, hvis boet skal gøres op af advokater, og afdødes børn skal have udbetalt en arv. En sådan boopgørelse med videre løber ofte op i meget store summer.

Den længstlevende ægtefælle beholder alle midler i boet, hvilket frit kan benyttes til forbrug, rejser osv. Den tilbageværende ægtefælle kan også frit vælge at sælge hus, sommerhus og andre ejendomme, hvis det skulle være ønsket.

Vil du høre mere om arveafgift?

Tre forskellige situationer med uskiftet bo

Er I ægtefæller, og har I udelukkende fælles børn, så kan længstlevende ægtefælle selv bestemme om vedkommende ønsker at sidde i uskiftet bo med børnene. I behøver derfor ikke at planlægge efter, om I ønsker at sidde i uskiftet bo eller ej. Dette valg træffes, når den ene ægtefælle er gået bort.

Har den ene af jer, eller har I begge børn uden for ægteskabet, så kan I stadig sidde i uskiftet bo efter længstlevende ægtefælle. I jeres situation er det dog børnene uden for ægteskabet, der bestemmer, om længstlevende skal kunne sidde i uskiftet bo eller ej.

Børnene uden for ægteskabet skal underskrive et forhåndssamtykke, der giver den længstlevende ægtefælle mulighed for at kunne sidde i uskiftet bo. Et forhåndssamtykke sikrer, at afdødes børn ikke kræver boet skiftet, når deres forælder går bort.

Et underskrevet forhåndssamtykke kan i nogle tilfælde være forskellen på om længstlevende ægtefælle kan videreføre sit liv, eller om vedkommende må flytte fra hus og hjem for at skifte boet med afdødes børn.

Det er en god idé at få styr på dette i god tid, da et underskrevet forhåndssamtykke giver sikkerhed for længstlevende ægtefælle. Det er kun jeres børn uden for ægteskabet, der skal skrive under på et forhåndssamtykke, jeres fælles børn skal ikke give samtykke til, at I kan sidde i uskiftet bo.

I bliver altid spurgt om I ønsker at oprette et forhåndssamtykke, når I opretter et testamente hos FamilieTestamente.

Har den ene af jer, eller har I begge umyndige børn uden for ægteskabet, så er der stadig mulighed for at kunne sidde i uskiftet bo med børnene. Dette kræver dog, at Familieretshuset er indforstået hermed samt, at værgen for de umyndige børn giver samtykke til, at længstlevende ægtefælle kan sidde i uskiftet bo.

I praksis er det dog sjældent, at både Familieretshuset og værge giver samtykke til, at længstlevende kan sidde i uskiftet bo.

Jeres fælles børn skal ikke give samtykke, uanset deres alder.

Hvornår kan man sidde i uskiftet bo?

For at sidde i uskiftet bo skal I være ægtefæller, og der skal foreligge formuefællesskab efter den første af jer, afgår ved døden. Er I gift på ”normal” vis uden at have en ægtepagt, eller har I oprettet en ægtepagt med skilsmissesæreje eller kombinationssæreje, så har I automatisk formuefællesskab efter den første af jer går bort.

I alle disse situationer kan I altså sidde i uskiftet bo efter førstafdøde. Dette på trods af, at der er oprettet ægtepagt med skilsmissesæreje eller kombinationssæreje.

Hvis der er oprettet en ægtepagt med fuldstændigt særeje, så kan den, der lever længst, ikke sidde i uskiftet bo, og boet skal derfor skiftes med afdødes børn.

Den længstlevende ægtefælle skal være myndig og må ikke være under værgemål.

Hvad hvis man har særbørn?

Hvis I – eller bare én af jer – har børn fra tidligere forhold, skal de børn give skriftligt samtykke til, at den ægtefælle, der lever længst, må sidde i uskiftet bo. Det gælder dog kun, hvis særbørnene er fyldt 18 år. Hvis de er under 18 år, kan de ikke give samtykke til uskiftet bo.

Hvad hvis man er under konkurs?

Hvis du som længstlevende ægtefælle er under konkurs, så kan du ikke sidde i uskiftet bo. Årsagen til det er, at du ikke kan opfylde dine økonomiske forpligtelser.

Undtagelser for uskiftet bo

Hvis du ikke har midler til at drifte boet, så er det ikke muligt at sidde i uskiftet bo. Et eksempel på dette kan være, at du ikke har midler nok til at vedligeholde huset, så huset opretholder dets værdi fra den dato, hvor du skulle sidde i uskiftet bo.

Kan du ikke vedligeholde boet økonomisk, så er du nødsaget til at skifte boet med arvingerne medmindre, at de siger god for, at du, trods din økonomiske situation, kan sidde i uskiftet bo.

Hvornår ophører uskiftet bo?

Et uskiftet bo kan ophøre af flere årsager:

 • Den længstlevende ægtefælle går bort
 • Det kan bevises, at længstlevende har misbrugt sin råden over det uskiftede bo eller har forsømt sin forsørgelsespligt overfor en arving
 • Den længstlevende ægtefælle skifter boet i levende live. Dette skal f.eks. ske, hvis længstlevende ønsker at gifte sig igen
 • Længstlevende ønsker at holde en forekommende arv eller anden større fremadrettet økonomisk gevinst ude af det uskiftede bo
 • Umyndige særbørn af første afdøde bliver myndige, og de ikke ønsker at give samtykke til, at længstlevende skal sidde i uskiftet bo
 • Første afdødes livsarvinger (børn) går bort uden at efterlade sig livsarvinger (dine børnebørn)
 • Planlæg altid efter at kunne sidde i uskiftet bo. På denne måde er det dig, der bestemmer, om du ønsker at kunne sidde i uskiftet bo, hvis din ægtefælle går bort

Skal du planlægge efter at kunne sidde i uskiftet bo?

Vores svar vil som udgangspunkt altid være JA. Det er altid en god idé at planlægge at kunne sidde i uskiftet bo som længstlevende ægtefælle. Selv om I har planlagt at kunne sidde i uskiftet bo, så er det ikke ensbetydende med, at længstlevende skal vælge at gøre det.

At planlægge at kunne sidde i uskiftet bo giver blot den ægtefælle, der lever længst, muligheden for at vælge det. Hvis der ikke planlægges efter dette, så vil det i nogle tilfælde ikke være muligt for længstlevende at sidde i uskiftet bo. Det vil være ærgerligt at have bortvalgt denne mulighed, når det er så enkelt at planlægge efter.

Vi anbefaler derfor, at I altid planlægger at kunne sidde i uskiftet bo. På den måde er det længstlevende, der bestemmer om vedkommende vil sidde i uskiftet bo. Det er dermed ikke børnene, der bestemmer, når den ene af jer er gået bort.

Ofte stillede spørgsmål

Uskiftet bo betyder, at man ikke udbetaler arv til børnene, når den første ægtefælle går bort. Det vil sige, at børnene først får deres arv, når den sidste ægtefælle dør, indgår i nyt ægteskab eller vælger at skifte selv.

Et forhåndssamtykke er reelt set gyldigt fra det øjeblik, at begge parter har underskrevet dokumentet. Der er ikke noget krav om, at det skal tinglyses eller underskrives af vitterlighedsvidner. 

Boet skal gøres op og indsendes til skifteretten og Skattestyrelsen for at blive godkendt. Herefter vil du typisk få udbetalt din arv inden for 3,5 måneder. 

Hvis du ikke sidder i uskiftet bo, skal arven som udgangspunkt fordeles. Med andre ord skal boet skiftes. Hvis du ikke har et testamente, kan det medføre, at halvdelen af afdødes formue skal fordeles mellem afdødes børn med det samme.

Nej, det er ikke børnenes beslutning. Børn bestemmer ikke. Hvis du er gift med fælles børn, kan I som ægtefæller selv vælge, om I vil sidde i uskiftet bo med jeres børn. 

Hvis du frem til din død sidder i uskiftet bo, så vil halvdelen af midlerne tilfalde din afdøde ægtefælles arvinger, mens den anden halvdel vil gå til dine arvinger. Har du selv børn, så er de tvangsarvinger til 25 procent af, hvad du efterlader dig.

Medmindre der er taget højde for det i et testamente, så vil førstafdødes særbørn/barn modtage en fjerdedel af jeres begges samlede formue. I et testamente kan du begrænse arven på en fjerdedel og sørge for, at de længstlevende kan beholde 93,75 procent af jeres samlede formue, mens de 6,25 procent tilfalder den afdødes børn.

Der foreligger et skøde ved uskiftet bo, som giver den ægtefælle eller arving, der er skrevet på skødet, fuld ejerret over den respektive ejendom. Det betyder ja. Du kan sælge, pantsætte eller overdrage ejendommen, uagtet om der er andre arvinger til ejendommen.