Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

  Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

Hvad er dødslejegaver?

Hovedreglen er, at man i levende live har fuld rådighed over sin egen formue. Det betyder også, at udgangspunktet er, at man kan give gaver, uden at dette kan tilsidesættes af arvinger.

Der gælder dog nogle særlige regler for gaver, hvis man kan betragte døden som nært forestående. Gaver, som er givet kort før et dødsfald, kan nemlig ændre arvefordelingen og give anledning til konflikt.

Hvad er en dødslejegave?

En dødslejegave er, efter arvelovens definition, en gave, der er givet kort før giverens død på et tidspunkt, hvor døden må anses for nært forestående, og giveren var klar over dette.

Dødslejegaver minder på mange punkter om testamentariske dispositioner, og derfor bestemmer arveloven også, at lovens regler om testamenter tilsvarende finder anvendelse på dødslejegaver. Det indebærer, at giveren skal følge de formelle regler om, hvordan et gyldigt testamente oprettes, ligesom at de materielle regler om testationskompetence skal være opfyldt.

Hvilken betydning kan en dødslejegave have for arvingerne?

Hvis en person kort forinden sin død har givet en gave, der kan fastslås at være en dødslejegave, og der ikke er oprettet et gyldigt testamente, kan arvinger, der ikke har fået del i gaven, kræve, at gaveløftet erklæres ugyldigt.

Erklæring om ugyldighed skal rejses arvingerne imellem og afgøres i givet fald ved de almindelige domstole.

Hvis dødslejegaven erklæres ugyldig, vil gaven skulle tilbageleveres til dødsboet.

Såfremt der ikke er nogen arvinger, der føler sig forbigået, vil der ikke blive rejst noget krav, og det manglende testamente vil således ikke få nogle konsekvenser.

Hvad betyder dødslejegaver for dødsboets skattepligt?

Om et dødsbo er skattepligtigt eller ej, afgøres ud fra størrelsen af boets aktiver og nettoformue på skæringsdagen i det boregnskab, der udarbejdes i forbindelse med dødsboets afslutning.

Hvis der kort forinden dødsfaldet er givet gaver, herunder dødslejegaver, vil formuen unægteligt være mindre, end hvis disse gaver ikke var givet.

Da dødslejegaver alene kan anfægtes af arvinger, kan hverken skatteministeriet eller dødsboet forlange dispositionen omstødt. Det betyder således, at hvis der er givet en dødlejegave, som ville kunne erklæres ugyldig af en arving – men dette ikke sker – vil værdien af dødlejegaven ikke kunne tillægges bobeholdningen ved beregningen af boafgift.