Oftest stillede spørgsmål

Oftest stillede spørgsmål

Vi har igennem flere år erfaret, at vores klienter oftest stiller de samme spørgsmål til deres testamente og fremtidsfuldmagter. Dette dokument giver jer let og hurtigt svar på de oftest stillede spørgsmål. Vi beder jer derfor venligst gennemgå Oftest stillede spørgsmål, inden I kontakter os.

Genpart af testamentarisk disposition

Vi hed noget andet, inden vi blev gift. Skal navnet skrives ind i blanketten?

Blanketten er fyldestgørende udfyldt vedr. jeres navne. Skifteretten oplyser, at vi ikke længere skal angive jeres fødenavne.

Der står på blanketten, at vi skal oplyse cpr-numre under successionsrækkefølge, hvis der er krydset af i ’Ja’ til succession?

Blanketten er fyldestgørende udfyldt vedr. successionsrækkefølge. Vi behøver ikke skrive cpr-numre ind, da selve testamentet henviser til, at det er jeres børnebørn (eller andre arvingers børn), der skal overtage mest muligt af arven, når jeres børn dør. På den måde vil testamentet desuden inkludere endnu ufødte personer, når de ikke nævnes specifikt med cpr-numre.

Hvad betyder kodicil?

En kodicil betyder ’Tillæg til testamente’. Hvis I vil registrere nogle ændringer til jeres testamente engang i fremtiden, kan I derfor nøjes med en kodicil. Vi anbefaler dog altid at oprette et nyt testamente, så der aldrig kan ske fortolkningstvivl.

Skal vi have lavet testamentet om, hvis vi skifter adresser eller navne fremadrettet?

Nej, I skal ikke ændre testamentet, hvis I skifter adresse eller navne. Det er dog vigtigt, at vi har de rigtige cpr-numre skrevet ind i testamentet, så skifteretten altid kan finde frem til jeres efterladte.

Hvilke fordele er der forbundet ved at skrive gravstedsvedligeholdelse ind i testamentet? Og hvor lang er fredningsperioden?

Gravstedsvedligeholdelse gør det nemt for jeres pårørende. Der bliver automatisk betalt for vedligeholdelsen i fredningsperioden, når I begge er gået bort. Dermed slipper jeres arvinger for at stå med regningen, og de skal ikke betale arveafgift til staten af vedligeholdelsesbeløbet. Fredningsperioden er typisk 10 år for urne, og 30 år for kiste, dog afhængigt af sogn/kirkegård.

Skal der stå, at foruden gravstedsvedligeholdelsen, skal der betales for afholdelse af begravelsen?

Om I har skrevet testamente eller ej – det er almindeligt, at dødsboet betaler de omkostninger, der er forbundet med begravelsen, fx kiste, urne, gravøl mm. Det skal derfor ikke stå i testamentet.

Hvis vi ikke vil have et gravsted, kan vi så få skrevet andre ønsker ind i testamentet?

Vi anbefaler, at testamentet ikke indeholder jeres sidste vilje, da testamentet oftest først bliver fundet frem nede i skifteretten et par uger efter jeres død. I kan tilkøbe Min sidste vilje for 100 kr. pr. person, og dokumentet bør opbevares et sikkert sted i jeres hjem.

Hvad betyder uskiftet bo?

Uskiftet bo betyder, at længstlevende udskyder skiftet af arven efter førstafdøde. Det vil sige, at den længstlevende ægtefælle bevarer fuld råderet over den samlede formue, og børnene får ingen arv udbetalt, før I begge er døde. Ægtefæller med fælles børn kan automatisk sidde i uskiftet bo. Førstafdødes særbørn skal derimod give samtykke til, at længstlevende må sidde i uskiftet bo. I kan tilkøbe en forhåndssamtykke-erklæring til uskiftet bo for 500 kr. pr. barn.

Hvad er friarv? Og hvad er tvangsarv?

  • Tvangsarven er 25 % af den formue, du efterlader dig, såfremt du har ægtefælle og/eller børn. De resterende 75 % er friarv, som du selv kan bestemme over i jeres testamente.
  • Hvis I har oprettet et fælles testamente, er tvangsarven til førstafdødes børn kun 12,5 % (hvis I ikke sidder i uskiftet bo). Den længstlevende af jer kan arve de resterende 12,5 % af tvangsarven + til hele friarven 75 % efter førstafdøde = i alt max. 87,5 %. Mange ægtepar vælger denne løsning for at stille den længstlevende bedst muligt, i tilfælde af, at uskiftet bo ikke er løsningen for jer.
  • Hvis du derimod ikke efterlader dig børn, kan du tilmed testere 100 % til din ægtefælle, for dine forældre, søskende m.fl. har ikke krav på arv fra dig.

Der står i testamentet, at længstlevende skal arve 87,5 % af arven efter førstafdøde. Skal de 87,5 % udregnes af hele vores samlede formue?

Nej, de 87,5 % arver længstlevende fra førstafdødes halvdel af jeres samlede formue.
Eksempel: I har formuefællesskab. Jeres samlede formue udgør 2.000.000 kr. ved den enes død. Enken udtager 50 % af formuen (1.000.000 kr.), som er hendes/hans egne penge. Den resterende 1.000.000 kr. indgår i dødsboskiftet og skal fordeles med 87,5 % til enken, og 12,5 % til førstafdødes børn. Enken arver da 875.000 kr., og børnene 125.000 kr. Samlet set sidder enken tilbage med 1.875.000 kr

Hvad betyder det, at tvangsarven til vores børn kan begrænses til 1 mio. kr.?

Denne regel har til formål at sikre, at den længstlevende ægtefælle skal udbetale færrest muligt penge til børnene, hvis man ikke sidder i uskiftet bo. Det er fx fordelagtigt, hvis i har et hus med en meget høj friværdi. Så er længstlevende ikke tvunget til at sælge huset.

Eksempel: Som sagt skal førstafdødes børn arve 12,5 % til deling, når I begunstiger hinanden mest muligt igennem testamentet. Hvis førstafdøde efterlader sig to børn, skal de hver have 6,25 % af arven. Hvis 6,25 % beløbsmæssigt udgør eksempelvis 3 mio. kr., kan beløbet reduceres til 1 mio.kr. i medfør af arvelovens § 5, stk. 2.

Hvad betyder successionsrækkefølge?

Successionsrækkefølge betyder arverækkefølge, hvor I bestemmer, hvem arven skal tilfalde i både 1. og 2. led. Successionsrækkefølgen skal sikre, at mest muligt af arven skal gå videre til jeres børnebørn, når jeres børn engang er gået bort. Hvis I ikke har børn, kan I bestemme, at når jeres arvinger går bort, skal mest muligt af arven gå videre til deres børn, eller til andre.

Hvad betyder det, at tvangsarven til vores børn kan begrænses til 1 mio. kr. i forbindelse successionsrækkefølgen?

Når I opretter særeje med successionsrækkefølge, kan friarven, som er 75 % af arven efter jer, gå i arv fra jeres børn til jeres børnebørn. Hvis jeres barn efterlader sig en ægtefælle ved sin død, kan man dog ikke gøre ægtefællen helt arveløs. Svigerbarnet har nemlig krav på halvdelen af tvangsarven, nemlig 12,5%, når jeres barn død. Formålet er derfor at begrænse svigerbarnets tvangsarv til mindst muligt, så alt hvad der overstiger 1 mio. kr. ubeskåret går til jeres børnebørn.

Kan vi selv bestemme, hvordan arven til vores arvinger skal båndlægges?

Hvis I har båndlagt arven, kan I selv vælge, hvornår jeres arvinger skal have hele arven udbetalt (som udgangspunkt max. som 25-årige), og om de forinden kan få udbetalt en andel, fx til køb af bolig og kørekort. Men I kan ikke bestemme, at den båndlagte arv skal administreres af folk, I kender – den vil blive båndlagt i forvaltningsafdelingen i banken. Det er også lovmæssigt bestemt, at renter og udbytte af arven udbetales til værgen, indtil jeres arving fylder 18 år.

Vi har oprettet et børnetestamente – behøver vi at prioritere imellem dem, vi ønsker, kan få forældremyndigheden?

I har ikke pligt til at prioritere imellem de personer, I angiver. Familieretshuset, som skal træffe afgørelse om forældremyndighed, lægger dog stor vægt på jeres ønske, så det kan være en god idé at mærke efter, om I har en 1. prioritet, som I har mest tillid til.

Vi har oprettet et børnetestamente – hvor mange penge er det normalt at sætte af til værgen?

De fleste vælger et månedligt rådighedsbeløb til værgen på ml. 2.000 og 4.000 kr. pr. barn. Pengene sættes ind på en særskilt konto i barnets navn, og værgen kan hver måned hæve op til jeres max beløb fra denne konto, alt efter behov. Muligheden stopper, når barnet fylder 18 år.

Testamente – Samlevende

Hvilke fordele er der forbundet ved at skrive gravstedsvedligeholdelse ind i testamentet? Og hvor lang er fredningsperioden?

Gravstedsvedligeholdelse gør det nemt for jeres pårørende. Der bliver automatisk betalt for vedligeholdelsen i fredningsperioden, når I begge er gået bort. Dermed slipper jeres arvinger for at stå med regningen, og de skal ikke betale arveafgift til staten af vedligeholdelsesbeløbet. Fredningsperioden er typisk 10 år for urne, og 30 år for kiste, dog afhængigt af sogn/kirkegård.

Skal der stå, at foruden gravstedsvedligeholdelsen, skal der betales for afholdelse af begravelsen?

Om I har skrevet testamente eller ej – det er almindeligt, at dødsboet betaler de omkostninger, der er forbundet med begravelsen, fx kiste, urne, gravøl mm. Det skal derfor ikke stå i testamentet.

Hvis vi ikke vil have et gravsted, kan vi så få skrevet andre ønsker ind i testamentet?

Vi anbefaler, at testamentet ikke indeholder jeres sidste vilje, da testamentet oftest først bliver fundet frem nede i skifteretten et par uger efter jeres død. I kan tilkøbe Min sidste vilje for 100 kr. pr. person, og dokumentet bør opbevares et sikkert sted i jeres hjem.

Hvad betyder Udvidet samlevertestamente?

Et udvidet samlevertestamente skal stille jer bedst muligt som par: I kan testamentere mest muligt til hinanden (op til 87,5 %), og den længstlevende har ret til at udtage jeres fælles bolig, indbo mm. I skal kun betale 15 % i arveafgift til staten, imod 36,5 % ved et almindeligt testamente.

Hvad er friarv? Og hvad er tvangsarv?

  • Hvis du har børn, er tvangsarven til dine børn 25 % af den formue, du efterlader dig (til deling), hvor de resterende 75 % er friarv, som du selv kan bestemme over i jeres testamente.
  • Hvis I har oprettet et udvidet samlevertestamente, er tvangsarven til førstafdødes børn dog kun 12,5 %. Den længstlevende af jer kan arve de resterende 12,5 % af tvangsarven + op til hele friarven 75 % = i alt 87,5 %. Mange par vælger denne løsning for at stille den længstlevende bedst muligt.
  • Hvis du derimod ikke efterlader dig børn, har du ingen tvangsarvinger, og du kan testere 100 % til din samlever. Dine forældre og søskende har nemlig ikke krav på arv fra dig.

Der står i testamentet, at længstlevende skal arve 87,5 % af arven efter førstafdøde? Skal de 87,5 % udregnes af hele vores samlede formue?

Nej, de 87,5 % udgøres kun af værdien af den afdødes aktiver.
Eksempel: I er samlevende. Den længstlevende har en formue på 2.000.000 kr. Den førstafdødes formue udgør 1.000.000 kr. Den længstlevende udtager først sin egen formue. Kun den afdødes formue på 1.000.000 kr. indgår i dødsboskiftet, og skal fordeles med 87,5 % til længstlevende samlever, og 12,5 % til førstafdødes børn. Længstlevende arver da 875.000 kr., og børnene 125.000 kr. Samlet set sidder længstlevende tilbage med 2.875.000 kr.

Hvad betyder det, at tvangsarven til vores børn kan begrænses til 1 mio. kr.?

Denne regel har til formål at sikre, at den længstlevende samlever skal udbetale færrest muligt penge til børnene. Det er fx fordelagtigt, hvis i har et hus med en meget høj friværdi. Så er længstlevende ikke tvunget til at sælge huset.

Eksempel: Som sagt skal førstafdødes børn arve 12,5 % til deling, når I har et udvidet samlevertestamente. Hvis førstafdøde efterlader sig to børn, skal de hver have 6,25 % af arven. Hvis 6,25 % beløbsmæssigt udgør eksempelvis 3 mio. kr., kan beløbet reduceres til 1 mio.kr. i medfør af arvelovens § 5, stk. 2.

Hvad betyder successionsrækkefølge?

Successionsrækkefølge betyder arverækkefølge, hvor I bestemmer, hvem arven skal tilfalde i både 1. og 2. led. Successionsrækkefølgen skal sikre, at mest muligt af arven skal gå videre til jeres børnebørn, når jeres børn engang er gået bort. Hvis I ikke har børn, kan I bestemme, at når jeres arvinger går bort, skal mest muligt af arven gå videre til deres børn, eller til andre.

Hvad betyder det, at tvangsarven til vores børn kan begrænses til 1 mio. kr. i forbindelse successionsrækkefølgen?

Når I opretter særeje med successionsrækkefølge, kan friarven, som er 75 % af arven efter jer, gå i arv fra jeres børn til jeres børnebørn. Hvis jeres barn efterlader sig en ægtefælle ved sin død, kan man dog ikke gøre ægtefællen helt arveløs. Svigerbarnet har nemlig krav på halvdelen af tvangsarven, nemlig 12,5%, når jeres barn død. Formålet er derfor at begrænse svigerbarnets tvangsarv til mindst muligt, så alt hvad der overstiger 1 mio. kr. ubeskåret går til jeres børnebørn.

Kan vi selv bestemme, hvordan arven til vores arvinger skal båndlægges?

Hvis I har båndlagt arven, kan I selv vælge, hvornår jeres arvinger skal have hele arven udbetalt (som udgangspunkt max. som 25-årige), og om de forinden kan få udbetalt en andel, fx til køb af bolig og kørekort. Men I kan ikke bestemme, at den båndlagte arv skal administreres af folk, I kender – den vil blive båndlagt i forvaltningsafdelingen i banken. Det er også lovmæssigt bestemt, at renter og udbytte af arven udbetales til værgen, indtil jeres arving fylder 18 år.

Vi har oprettet et børnetestamente – behøver vi at prioritere imellem dem, vi ønsker, kan få forældremyndigheden?

I har ikke pligt til at prioritere imellem de personer, I angiver. Familieretshuset, som skal træffe afgørelse om forældremyndighed, lægger dog stor vægt på jeres ønske, så det kan være en god idé at mærke efter, om I har en 1. prioritet, som I har mest tillid til.

Vi har oprettet et børnetestamente – hvor mange penge er det normalt at sætte af til værgen?

De fleste vælger et månedligt rådighedsbeløb til værgen på ml. 2.000 og 4.000 kr. pr. barn. Pengene sættes ind på en særskilt konto i barnets navn, og værgen kan hver måned hæve op til jeres max beløb fra denne konto, alt efter behov. Muligheden stopper, når barnet fylder 18 år.

Fremtidsfuldmagt

Der er skrevet en masse dispositioner ind i fremtidsfuldmagten – hvad hvis min fuldmægtig får behov for at træffe beslutninger, der ikke står i fuldmagten?

Læg mærke til, at der står, ’’fuldmægtigen kan træffe alle beslutninger vedr. personlige og økonomiske anliggender, blandt andet…’’. Det betyder, at fuldmægtigen kan træffe ALLE beslutninger for dig. Fuldmagten angiver blot eksempler på de mest almindelige dispositioner. Fuldmægtigen kan dog ikke ændre et testamente på dine vegne.

Jeg har bestemt, at fuldmægtigen kan give gaver på mine vegne. Hvor store gaver er der tale om?

Gaverne skal beløbsmæssigt matche dine vaner fra før du blev syg. Gav du dine børnebørn fødselsgaver for 300 kr., er dét prislejet. Derimod reguleres størrelsen af afgiftsfrie gaver (arveforskud) af de almindelige skatteregler, og beløbet er i 2022 69.500 kr. pr. barn.

Hvad vil det sige, at fuldmagten ophører, hvis jeg kommer under værgemål? Jeg har jo netop oprettet fremtidsfuldmagten, så et værgemål ikke bliver nødvendigt.

Fuldmagten ophører kun, hvis de personer du har indsat i fuldmagten er gået bort eller af andre grunde ikke kan varetage fuldmagten, fx hvis de selv er demente. I den forbindelse er det offentlige nødt til at etablere et værgemål for dig. Derfor er det fornuftigt at vælge både en 1. og 2. prioritet.

Hvordan træder fremtidsfuldmagten i kraft?

Hvis dine pårørende vil have fremtidsfuldmagten til at træde i kraft, skal de kontakte Familieretshuset. Familieretshuset vil indhente lægefaglig dokumentation på, at du er varigt inhabil (for syg til at varetage dine egne forhold), og fuldmagten vil typisk træde i kraft i løbet af et par dage. Det er vigtigt, at fremtidsfuldmagten er tinglyst og registreret hos notaren, INDEN I tager kontakt til Familieretshuset.

Vidste du at...

Du kan minimere arveafgiften via et testamente!

Bliv kontaktet af en jurist helt gratis og uforpligtende

.arvetest { margin: auto; width: 100%; border: 0px solid green; padding: 10px; text-align: center; } .radio-toolbar { margin: auto; width: 100%; border: 0px solid green; padding: 10px; text-align: center; } .radio-toolbar-2 { margin: auto; width: 100%; border: 0px solid green; padding: 10px; text-align: center; } .radio-toolbar-3 { margin: auto; width: 100%; border: 0px solid green; padding: 10px; text-align: center; } .radio-toolbar input[type="radio"] { display: none; } .radio-toolbar-2 input[type="radio"] { display: none; } .radio-toolbar-3 input[type="radio"] { display: none; } .radio-toolbar label { display: inline-block; background-color: #ddd; padding: 4px 11px; font-family: Arial; font-size: 16px; cursor: pointer; } .radio-toolbar-2 label { display: inline-block; background-color: #ddd; padding: 4px 11px; font-family: Arial; font-size: 16px; cursor: pointer; } .radio-toolbar-3 label { display: inline-block; background-color: #ddd; padding: 4px 11px; font-family: Arial; font-size: 16px; cursor: pointer; } .radio-toolbar input[type="radio"]:checked+label { background-color: #074746 !important; border: 3px solid; border-color: #33c38e; } .radio-toolbar-2 input[type="radio"]:checked+label { background-color: #074746 !important; border: 3px solid; border-color: #33c38e; } .radio-toolbar-3 input[type="radio"]:checked+label { background-color: #074746 !important; border: 3px solid; border-color: #33c38e; } .radio-toolbar-2{display:none;} .radio-toolbar-3{display:none;} .button-forward { display: inline-block; background-color: #ddd; padding: 4px 11px; font-family: Arial; font-size: 16px; cursor: pointer; text-align: center; } .forward-text{ text-align: center; display:none; } span.heading-radiobox { font-size: 20px; color: #074746; font-weight: 500; /* padding-bottom: 20px; */ /* border-bottom: 20px red; */ } span.heading-radiobox {} span.question { /* margin-top: 20px; */ /* padding-block: 20px; */ font-size: 17px; font-weight: 400; color: #074746; } label { display: inline-block; background-color: #009390 !important; padding: 15px 30px !important; font-family: Arial; font-size: 16px; cursor: pointer; color: white; font-size: 18px!important; }
Vil du se, hvem der arver efter dig? Testen er gratis og giver dig svar med det samme.
Hvad er din civilstand?
Har du/I børn?
Hvilke børn har du/I?